MƏNBƏŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbəşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
1534
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1291
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
556
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
536
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
528
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
397
Kitab-i Diyarbəkriyyə
392
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
322
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
282
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
278
Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
252
Xristian səyyahın tarixi
251