TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
41
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
56
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
45
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36
Qədim türklər və Ermənistan
44
Türk dilində adlar və adlandırmalar
16
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
88
Toponimikanın oçerkləri
23
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
256
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
408
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
590