TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
100
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
100
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
74
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
61
Qədim türklər və Ermənistan
101
Türk dilində adlar və adlandırmalar
33
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
201
Toponimikanın oçerkləri
54
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
564
Toponimikaya giriş
58
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
857
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1605