TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
67
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
77
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
59
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
48
Qədim türklər və Ermənistan
75
Türk dilində adlar və adlandırmalar
26
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
144
Toponimikanın oçerkləri
35
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
433
Toponimikaya giriş
38
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
661
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1076