TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
162
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
126
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
85
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
69
Qədim türklər və Ermənistan
127
Türk dilində adlar və adlandırmalar
36
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
240
Toponimikanın oçerkləri
65
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
663
Toponimikaya giriş
67
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
962
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
2038