TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
155
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
120
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
84
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
69
Qədim türklər və Ermənistan
121
Türk dilində adlar və adlandırmalar
36
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
240
Toponimikanın oçerkləri
65
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
662
Toponimikaya giriş
66
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
928
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1951