TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
38
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
53
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
45
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
36
Qədim türklər və Ermənistan
43
Türk dilində adlar və adlandırmalar
15
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
85
Toponimikanın oçerkləri
22
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
249
Toponimikaya giriş
29
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
387
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
556