TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
147
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
111
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
80
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
64
Qədim türklər və Ermənistan
113
Türk dilində adlar və adlandırmalar
33
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
222
Toponimikanın oçerkləri
60
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
648
Toponimikaya giriş
63
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
893
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1751