TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
65
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
77
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
59
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
47
Qədim türklər və Ermənistan
68
Türk dilində adlar və adlandırmalar
25
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
133
Toponimikanın oçerkləri
34
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
423
Toponimikaya giriş
36
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
570
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
924