TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
91
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
88
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
67
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
53
Qədim türklər və Ermənistan
90
Türk dilində adlar və adlandırmalar
30
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
175
Toponimikanın oçerkləri
48
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
518
Toponimikaya giriş
55
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
782
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
1317