TOPONIMIKA
Ana səhifə > Toponimika
Avrasiyanın Türk toponimləri
171
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
138
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
86
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
76
Qədim türklər və Ermənistan
134
Türk dilində adlar və adlandırmalar
41
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
256
Toponimikanın oçerkləri
66
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
677
Toponimikaya giriş
70
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 1-ci cild
990
Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. 2 cilddə. 2-ci cild
2173