XAN XƏZINƏSINDƏN ƏLDƏ ETDIYIMIZ KITABLAR
Ana səhifə > Xəbərlər > Xan xəzinəsindən əldə etdiyimiz kitablar
1491    
12/03/2021

Bu gün Xan Xəzinəsindən böyük bir Xəzinə hesab ediləcək müxtəlif tarixi əsərlər əldə etdik. Bu Xəzinəsindən bəhrələnməyə şərait yaratdığına görə Xan Xəzinəsinin sahibi Xan Rəsuloğluna minnətdarıq. 12 mart tarixində əldə etdiyimiz kitabların siyahısını və həmin kitablarla bağlı qısa arayışı sizlərə təqdim edirik:

1 "Sənin baban kim olub" (1991) - Görkəmli Azərbaycan hökmdarlarından – Cavanşir, Şəmsəddin Eldəniz, İbrahim Xəlilullah, Uzun Həsən, Şah İsmayıl Xətai, I Şah Abbas, Nadir şah Əfşar, Pənahəli Xan, Cavad xan, Hüseynqulu xandan bəhs edən maraqlı əsərdir.  

2. Şah İsmayıl Xətaiyə həsr olunmuş məqalələr toplusu (1988) – Bu topluda Həmid Araslının, Oqtay Əfəndiyevin, Şahin Fərzəliyevin, Lətafət Musəvinin və başqalarının maraqlı məqalələri var.  

3. Elmira Muradəliyevanın "XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycan şəhərləri" (rusca) (1991) – Bu əsər XIX əsrin II yarısında Şimali Azərbaycan şəhərlərinin tarixinin tədqiqinə həsr olunub.  

4. Adil xan Ziyadxanovun "Azərbaycan" (1993) – Bu əsər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini, onun mürəkkəb və keşməkeşli mövcudluq mübarizəsini öyrənmək baxımdan çox mühüm mənbədir.  

5. Ənvər Çingizoğlunun "Qarabağın aran ağzı - Arazbar" (1998) – Qarabağın Arazbar elləri ilə bağlı maraqlı tədqiqat əsəridir.  

6. "Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar" (1989) – Kitab ən qədim çağlardan XIX əsrin 70-ci illərinə qədər Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqları ehtiva edir.  

7. "Persiyalı Don Juan Oruc bəy Bayatın kitabı" (rusca) (1988) – Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin hökmdarı Şah I Abbasın Avropaya göndərdiyi nümayəndə heyəti ilə bağlı maraqlı mənbədir.  

8. Hüseyn Rəhimovun "XVIII əsrin II yarısı - XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-Rusiya diplomatik münasibətləri tarixindən" (rusca) (1997) – Əsər XVIII əsrin II yarısı - XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xanlıqları ilə Çar Rusiya arasındakı diplomatik münasibətləri tarixinin tədqiqinə həsr edilib.

9. Bəylər Məmmədovun "Qarabağın baməzə adamları" (1992) – Müəllif Pənahəli xanın dövründən 1992-ci ilə qədər Qarabağdan çıxmış baməzə, zarafatcıl adamların taleyindən söz açmış, onların məşhur deyimlərini, məzəli əhvalat və lətifələrini toplayıb qələmə almışdır.

10. Çavçavadzenin "Erməni alimləri və fəryad edən daşlar" (rusca) (1990) -  Ötən əsrin əvvəllərində görkəmli gürcü yazıçısı və ictimai xadimi İlya Çavçavadze “Erməni alimləri və fəryad edən daşlar” əsərində bədnam qonşuların gürcü tarixinə və mədəniyyətinə qarşı təcavüz və həqarətini ürəkağrısı ilə qələmə almışdı.

11. Rəşid Göyüşov "Qarabağın keçmişinə səyahət" (1993) -  Əsərdə Qarabağın tarixi abidələri, eləcə də Qarabağın qədim adları və əhalisinin etnik tarixi haqqında məlumat verilir.

12. "Daşnaklar (Polis departamentinin materiallarından)" (rusca) (1990) – Bu əsər SSRİ-nin Mərkəzi Dövlət Oktyabr İnqilab arxivinin materialları əsasında tərtib edilib.

13. Stefan Sveyqin "Jozef Fuşe" əsəri (rusca) (1993) – Görkəmli Avstriya yazıçısı Stefan Sveyq bu romanında XVIII əsr Fransa Burjua İnqilabının olduqca maraqlı səhifələrindən söhbət açır. Xüsusilə də dövrünün ən qüdrətli, ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Fuşenin şəxsiyyətinin təsviri əsərdə olduqca uğurlu alınıb. Balzak əbəs yerə demirdi ki, Fuşenin insanlar üzərində Napaleondan daha böyük hakimiyyəti vardı. Bu əsərlə bağlı xüsusi material yayımlayacağıq.

14. "Turan" (1991, mart) – Jurnalın bu buraxılışında “Ruhların dialoqu: N.Nərimanov və M.C.Bağırov”, Monteskyönün Türklər haqqında fikirləri, “Xəyali söhbətlər: Azərbaycanlı və erməni” və başqa maraqlı rubrikalara yer verilmişdir.   

15. Yesai Həsən Cəlalın "Alban ölkəsinin qısa tarixi" (rusca) (1990) -  Bu əsərdə Alban ölkəsinin tarixinə qısaca nəzər salınır, əsər əsasən Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin 1702-1722-cı illər dövrünün tədqiqi baxımdan maraqlı mənbədir.

16. "Anonim erməni xronikası 1722-1736 (rusca) (1988) – Bu əsər Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin 1722-1736-cı illər dövrünün tədqiqi baxımdan maraqlı mənbədir.  

17. Kaçaznuninin "Daşnaksütyun partiyasının edəcəyi bir şey yoxdur" (rusca) (1990) əsəri – Bu əsərdə I Dünya Müharibəsinin başlanmasından 1923-cü ilə qədər Daşnaksütyun partiyasının fəaliyyətinə nəzər salınır.  

18.  Mahmud İsmayılovun "Qara Yusif" (1991) – Bu əsər Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin qüdrətli hökmdarı Qara Yusifə həsr edilmiş tarixi romandır.

19. Nəsimi Ənvərlinin "Borçalıda yurd yeri - İmirhəsən" (1999) – Bu əsər Borçalıda yurd yeri - İmirhəsənlə bağlı maraqlı folklor və etnoqrafik materiallar toplanmışdır.  

20. Aslan Bayramovun "Qədim Oğuz ellərinin - Ağbaba, Şörəyel və Pəmbək bölgələrinin yer-yurd adları" (2003) – Bu əsərdə Ağbaba, Şörəyel və Pəmbək bölgələrinin yer-yurd adları tədqiq olunub.

21. İqrar Əliyevin redaktoru olduğu "Azərbaycan tarixi - Ən qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər" (1993) – Bu əsərdə adından da göründüyü kimi ən qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycan xalqının tarixi işıqlandırılmışdır.