BÖYÜK VƏTƏNPƏRVƏRIM!
Ana səhifə > Xəbərlər > Böyük Vətənpərvərim!
1194    
15/02/2019

ƏZİZ YAQUB MÜƏLLİMİN  80 İLLİYİNƏ

Alim kimi ən yüksək zirvələrə çatmısan,

Bunun üçün  gecəni gündüzünə qatmısan.

Səhərlər açılanda qarşılarsan Günəşi,

Heç kəs söndürə bilməz Səndəki bu atəşi.

Atəşin odu Vətən, atəşin adı Vətən,

Bu atəşin  qoxusu, həm də ki, dadı Vətən.

 

 

Həyatın  keşməkeşli,  yolun  rəvan olmayıb,

Bu zirvəyə yüksəlmək heç də asan olmayıb.

Tanrının köməyilə maneələr aşmısan,

Yeri gələndə bir ər, nər kimi savaşmısan.

 

Qeyrət böyük, vəfa çox,

Ürək Vətənçün vurur.

Qarşımızda elə bil,

Canlı bir heykəl durur -

Vətənpərvər heykəli.

 

Böyük Vətənpərvərim!

Cildlərlə əsər  yazdın,  doldu kitab rəflərin.

Onlar oxundu, həm də  tapdı öz hədəflərin.

Xalq sevdi tarixini, Vətənini tanıdı,

Dədə Qorqud soyunu, Uzun Həsən boyunu,

Oğuz türkü özünü, babasını tanıdı,

Nəsli-nəcabətini, obasını tanıdı.

 

Dədəm Qorqud dolandı yaşadığı hər kəndi,

Ağrıdağı, Gəncəni,  Naxçıvanı, Dərbəndi.

Təmkinli yerişiylə çəkdirdi xəritəsin,

Dərbənddən Diyarbəkrə, oradan da gerisin.

 

Zehninlə, qələminlə canlandı orta əsr,

Oxucu bu tarixi öyrənməyə tələsir.

Tələsir ki, tanısın Avropanı, özünü,

Nisbi müqayisədə deyə bilsin sözünü.

Avropa kim?  Mən kiməm?  O niyə məndən öndə?

Bu sualın cavabın hər kəs axtarır  Səndə.

 

Sovetin sərt, amansız, totalitar çağında,

Qılıncının qabağı, dalı kəsən anında,

“Vətən” dedin, dirəndin,  “Dövlət”  dedin, dayandın,

“Xalqım”, “Dövlətçiliyim”  oldu Müqəddəs andın.

 

Andına sadiq qaldın Sən həmişə, hər zaman,

Kafirə, erməniyə heç vaxt vermədin aman.

Sözün qılıncdan iti,  məntiqində  var kəsər,

Düşmənə zərbə vurur yaratdığın hər  əsər.

 

Elmin bir yana dursun, ürəyinlə yazırsan,

Vətən dediyin sevgin, diləyinlə yazırsan.

Elə vəsf edirsən ki,  Azərbaycan elini,

Yazdıqların titrədir ürəyimin telini.

 

Dövlətçilik tarixi Sənin şah əsərindir,

Eldəniz, Bayandurlu, Baharlı da sənindir.

Səfəvilər, xanlıqlar  tarixində iz qoydun.

Hər nə yazdın, yaratdın, təməlini düz qoydun.

 

Hünərinlə yazıldı Cümhuriyyət tarixi,

Dövlətçilik yolunda  Əbədiyyət tarixi!

Xalqımın tarixinə verdin qiymətli töhfə ,

“Düşmən” dediklərini belə yetirdin  əfvə.   

 

Məxəzlərdən yığıldı sənədlər topa-topa,

Qoymadın tariximdən  kiçik bir parça qopa.

Dedin, - Qoy,   bütöv olsun Azərbaycan tarixi,

Vətənimin tarixi, el-obamın tarixi.

 

Mədəniyyət həyatın, mədəniyyət canındır,

Bir az da dəqiq desəm, mədəniyyət qanındır.

Mədəni inkişafa çox əsərlər həsr etdin.

Gah  Müsəlman Şərqinə, gah Avropaya getdin,

İntibah tarixinə  böyük bir səfər etdin.

 

Sonda nə oldu? Deyim: - Sən oldun İntibahçı, ən gözəl islahatçı.

İşlədiyin hər yerə verdin bir yeni nəfəs,

Təhsilə, elmimizə yaratdın  böyük  həvəs.

Minlərlə tələbəmi, alimimi  yetirdin,

Tarixi baxışa da bir yenilik gətirdin.

 

Müasir mərhələdə Vətən tarixində Sən

Bir  İntibah yaratdın, elmi məktəb yaratdın,

Saxta  tarix yazmanı  bir kənara qoyaraq,

Onda yeni bir məzmun, istiqamət yaratdın.

 

Uğurlarla bərabər ağrı-acıların var.

Onları sıralasam siyahı  böyük olar.

Ağrıların əsası   hüdudların ağrısı,

İtirilmiş torpaqlar, qaçqınların ağrısı.

Çalışırsan həllini  dəstəkləyib, görəsən,

Bu müşkül  məsələyə öz töhfəni verəsən.

 

O qədər iş görmüsən, sadalamaqla bitmir.

Buna dilimizdəki ifadə, söz də yetmir.

Çox demirəm, qorxuram gözə gətirim Səni,

Desinlər, danışsınlar, sözə gətirim Səni.

   

Mənim millət vəkilim, xalqın  özəl elçisi,

Hüququmu qoruyan qanunlar keşikçisi,

İctimai xadimim, Böyük Mütəfəkkirim.

Bütün bunlara görə  Sənədir  təşəkkürüm.

 

Xalq da  “Çox sağ ol!” - deyir bu böyük xidmətinə,

Dövlətim qiymət verir Sənin şücaətinə.

Təltifin, medalların, ordenlərin saysızdır,

Bəziləri adlıdır, bəziləri adsızdır.

 

Qoy, ömrün uzun olsun,  qəmdən, kədərdən uzaq,

Yenə də əvvəlki tək gözəl süfrələr quraq,

Onları həsr eyləyək yeni uğurlarına,

Sənin qarşıdan  gələn bütün baharlarına.

Təşəkkürlər, sağlıqlar söylənsin  arxa-arxa

Gözü çıxsın düşmənin, qoy qalsın baxa-baxa.

 

Ad günündür,  deyirəm,  nə yaxşı ki, Sən varsan.

Sən bizim elmimizdə əbədi   bir baharsan.

Əsərin təravətli – ona aktual deyim.

Natiqsən  göz önündə - ona vizual deyim.

Fəaliyyətin  geniş – ona virtual deyim.

Bundan sonra nə etsən – ona uğurlar deyim.

 

Şeirlə yazdım Sənə göndərdiyim Təbriki,

Nəsrdən nəzmə doğru döndərdiyim Təbriki.

Yazdım Sənə şeirlə, bilmirəm alındımı?

Ad gününçün yazıldı, tarixdə qalandımı?

 

Tarixdə qalmasa da qəlbində saxla bunu,

Zaman-zaman dilləndir, hərdənbir qoxla  bunu.

Yenisin yazacağam növbəti ad günündə,

İlbəil təkrarlanan  sevincli  şad günündə.

Gözlə mənim şeirimi, ən azı bununçun yaşa,

Şeirim çatdırsın Səni 90  Yaşa, 100 Yaşa!

              Tarix üzrə fəlsəfə  doktoru Səidə Əli qızı

               Bakı Dövlət Universitetinin dosenti

                                 12.01. 2019-cu il.