DESTANDAN MASALA TÜRKOLOJI-YOLÇULUKLARIM
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
Müəllif İren Melikoff
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 290
Dil Türkcə
Baxış sayı 1473
Yükləmə sayı 34
YÜKLƏ

DESTANDAN MASALA TÜRKOLOJI-YOLÇULUKLARIM KİTABI HAQQINDA

1995-ci ildə fransızca nəşr olunan, uzun illərdən sonra – 2008-ci ildə Turan Alptekin tərəfindən türk dilinə tərcüməsi yayınlanan “Dastandan masala – türkoloji səfərlərim” (“De L‘epopee Au Mythe: İtineraire turcologique”) adlı tədqiqat əsəri isə İren xanımın zəngin folklor araşdırmalarının yekunu hesab edilə bilər. Kitabın içərisində verilən “Türk Qafqazyalılıq: Babək Xürrəmi və Seyid Battal” (“Notes turco-cauasiens: Babek Hurrami et Seyyid Battal”), “Gürcülər, türkmənlər və Trabzon: “Kitabi-Dədə Qorqud” üzərinə“ (“Georgiens, Turcomans et Trebizonde: Notes sur le Livre de Dede Korkut”), “Türk dastan ədəbiyyatında Kərbəla olayı” (“Le drame de Kerbela dans la litterature epique turque”), “Halva qutsallığı və halva dağıtma ənənəsi: ortaçağ Türkiyəsində məslək loncalarında bir uyğulama üzərinə araşdırma” (“Le rituel du Helva: recherche sur une cotume des corporations de Metier dans la Turquie medievale”), “Anadolu türklərinin dinsəl-qəhrəmanlıq mətnlərində simvollaşan saylar” (“Nombres sumboki ques dans la litterature epico-religieuse de Turcs d “Anatolie”) və s. fəsillərdə adlarından da göründüyü kimi, həm dastanlar, həm də müxtəlif tarixi, ədəbi məsələlər ilə bağlı təhlillərə yer verilmişdir.